Instalac a konfigurace Elasticsearch a HTTPS pro server s Mastodonem.
Go to file
2024-05-18 16:39:44 +02:00
env.production do souboru env.production přidáno nastavení mastodon serveru 2024-05-17 18:54:30 +02:00
LICENSE Initial commit 2024-05-17 15:19:19 +00:00
README.md doplnění REDME souboru 2024-05-18 16:39:44 +02:00

Instalace Elasticsearch pro Mastodo# Instalace Elasticsearch pro Mastodon

Tento repozitář obsahuje instrukce a konfigurace pro instalaci a nastavení Elasticsearch serveru, který je určen pro použití s Mastodon instancí na serveru Ubuntu 22.04.

Požadavky

 • Ubuntu 22.04
 • OpenJDK 11

Instalace Elasticsearch

 1. Aktualizace systému

  sudo apt update
  
 2. Instalace OpenJDK 11

  sudo apt install openjdk-11-jre
  
 3. Přidání Elasticsearch repozitáře

  wget -qO - https://artifacts.elastic.co/GPG-KEY-elasticsearch | sudo apt-  key add -
  sudo sh -c 'echo "deb https://artifacts.elastic.co/packages/7.x/apt     stable main" > /etc/apt/sources.list.d/elastic-7.x.list'
  sudo apt update
  
 4. Instalace Elasticsearch

  sudo apt install elasticsearch
  

  ¨

 5. Zapnutí a spuštění služby Elasticsearch

  sudo service elasticsearch start
  sudo systemctl enable elasticsearch
  

Nastavení bezpečnosti

 1. Konfigurace firewallu Povolte přístup pouze z IP adresy serveru s Mastodon instancí:

  sudo ufw allow from <IP_adresa_Mastodon_serveru> to any port 9200
  

Nastavení uživatele pro Elasticsearch a konfigurace zabezpečení

Tento návod popisuje kroky pro nastavení zabezpečeného uživatele v Elasticsearch a konfiguraci přístupu Mastodonu k Elasticsearch.

Povolení zabezpečení v Elasticsearch

 1. Editace konfiguračního souboru Elasticsearch

  • Otevřete konfigurační soubor elasticsearch.yml, který se obvykle nachází v /etc/elasticsearch/:
   sudo nano /etc/elasticsearch/elasticsearch.yml
   
  • Vyhledejte následující řádek a odstraňte z něj komentář:
   #xpack.security.enabled: true
   
  • Změňte ho na:
   xpack.security.enabled: true
   
 2. Restartování Elasticsearch

  • Po uložení změn v konfiguračním souboru restartujte Elasticsearch, aby se změny projevily:
   sudo systemctl restart elasticsearch
   

Nastavení uživatele v Elasticsearch

 1. Vytvoření nového uživatele
  • Spusťte následující příkaz pro vytvoření nového uživatele s názvem mastodon_user:
   curl -u "admin:admin_password" -X POST "http://localhost:9200/_security/user/mastodon_user" -H 'Content-Type: application/json' -d'
   {
    "password" : "mastodon_password",
    "roles" : ["superuser"],
    "full_name" : "Mastodon User",
    "email" : "user@example.com"
   }
   

Konfigurace Mastodonu pro přístup k Elasticsearch

 1. Editace .env.production souboru v Mastodonu
  • Přejděte do kořenového adresáře Mastodonu a otevřete .env.production pro editaci:
   nano .env.production
   
 • Přidejte nebo upravte následující řádky, aby odrážely informace o Elasticsearch serveru:

  #Configuring full-text search
  ES_ENABLED=true
  ES_HOST=ip_adresa_serveru_elesticsearch
  ES_PORT=9200
  ES_PRESET=single_node_cluster # single_node_cluster, small_cluster or     large_cluster
  #ES_USER=
  #ES_PASS=
   ```
  
  
 1. Restartování Mastodonu
  • Restartujte Mastodon, aby se změny projevily:

   systemctl restart mastodon-*.service
   

Ověření funkčnosti

 • Po restartu služeb zkontrolujte, že Mastodon správně komunikuje s Elasticsearch.
 1. Zkontrolovat stav Elasticsearch v Mastodonu

  -Mastodon poskytuje Rake úlohu, která umožňuje ověřit, zda je Elasticsearch dostupný a správně funguje s vaší Mastodon instancí. Můžete spustit následující příkaz z kořenového adresáře vaší Mastodon instance:

  RAILS_ENV=production bin/tootctl search status
  
 2. Znovu indexovat obsah pro Elasticsearch

  -Pokud jste právě povolili Elasticsearch nebo změnili některé konfigurace a potřebujete, aby všechny stávající příspěvky byly znovu indexovány, můžete spustit následující příkaz:

  RAILS_ENV=production bin/tootctl search deploy
  

Tento příkaz provede znovu indexaci všech veřejných příspěvků a dalších relevantních dat v Elasticsearch, což je užitečné po jakýchkoli změnách v konfiguraci nebo pro začlenění minulých dat do nově nastaveného Elasticsearch.