Instalace Ubuntu 22.04 v Záchranném Režimu na Hetzner Serveru
Go to file
2024-05-29 11:45:39 +02:00
check_config.sh Přidán skript kontrolující konfiguraci SSH 2024-05-29 11:24:34 +02:00
LICENSE Initial commit 2024-05-28 16:22:47 +00:00
README.md Přidány informace o skriptech 2024-05-29 11:45:39 +02:00
setup_server.sh Menší úprava skriptu a přejmenování 2024-05-29 11:12:55 +02:00

Instalace Ubuntu 22.04 v Záchranném Režimu na Hetzner Serveru

Přehled

Tento návod poskytuje podrobný postup pro nastavení Ubuntu 22.04 na serveru Hetzner v záchranném režimu. Pokyny zahrnují vytvoření disků, formátování, instalaci pomocí Hetzner Installimage, konfiguraci RAID 0, GPT partitioning, a změnu hostname. Kroky

Upozornění

Tento dokument a související instrukce jsou připraveny především pro osobní použití a mohou obsahovat specifické kroky nebo nastavení optimalizovaná pro specifické potřeby uživatele. Uživatelé by měli tyto informace používat jako vodítko a přizpůsobit je podle svých individuálních potřeb.

1. Aktivace záchranného režimu

 • Přihlaste se do svého účtu Hetzner Robot.
 • Vyberte server a přejděte na kartu "Rescue".
 • Aktivujte záchranný systém s odpovídající architekturou (64-bit).
 • Restartujte server, aby se bootoval do záchranného režimu.
 • Přihlaste se přes SSH pomocí poskytnutých přihlašovacích údajů.

2. Příprava a rozdělení disků

Kontrola existujících oddílů

lsblk
fdisk -l

Odstranění existujících oddílů (pokud je to nutné)

fdisk /dev/sda
 • Zadejte d pro odstranění oddílu.
 • Opakujte pro všechny existující oddíly.
 • Zadejte w pro uložení změn.

3. Nastavení GPT a vytvoření nových oddílů

Použití parted pro nastavení GPT

parted /dev/sda
(parted) mklabel gpt
(parted) mkpart primary ext4 0% 100%
(parted) quit

4. Instalace Ubuntu 22.04 pomocí Hetzner Installimage

Spuštění Installimage

installimage

Konfigurace Installimage

 • Vyberte Ubuntu 22.04 ze seznamu.
 • Upravte konfiguraci pro nastavení oddílů, RAID 0 (pokud je požadováno) a další parametry.
 • Příklad konfigurace:
DRIVE1 /dev/nvme0n1
SWRAID 0
PART /boot ext4 512M
PART / ext4 all
HOSTNAME yourhostname

5. Formátování a připojení disků

Vytvoření připojovacích bodů a připojení disků

mkdir /mnt/data
mkdir /mnt/backup
mount /dev/sda1 /mnt/data
mount /dev/sdb1 /mnt/backup

Ověření připojení

df -h

6. Aktualizace /etc/fstab pro automatické připojení

Úprava /etc/fstab

nano /etc/fstab

Přidání následujících řádků

/dev/nvme0n1p3 /      ext4  defaults  0 1
/dev/nvme0n1p2 /boot    ext4  defaults  0 2
/dev/sda1    /mnt/data  ext4  defaults  0 2
/dev/sdb1    /mnt/backup ext4  defaults  0 2

7. Změna hostname

Aktualizace hostname pomocí hostnamectl

hostnamectl set-hostname myserver

Úprava /etc/hostname

nano /etc/hostname
 • Nahraďte obsahem:
myserver

Úprava /etc/hosts

nano /etc/hosts
 • Aktualizujte řádky, které obsahují starý hostname:
127.0.0.1 localhost.localdomain localhost
ip4_my_server myserver
::1   ip6-localhost ip6-loopback
fe00::0 ip6-localnet
ff00::0 ip6-mcastprefix
ff02::1 ip6-allnodes
ff02::2 ip6-allrouters
ff02::3 ip6-allhosts
ip6_my_server myserver

8. Restart a ověření

reboot
 • Zkontrolujte, zda jsou všechny oddíly správně připojeny:
df -h
 • Zkontrolujte hostname:
hostnamectl

Plánované použití disků

 • VMe Disk (/dev/nvme0n1): Systém a aplikace.
 • HDD 1 (/dev/sda1): Úložiště dat pro aplikace jako PixelFed, Mastodon, - PeerTube.
 • HDD 2 (/dev/sdb1): Úložiště záloh.

Skript setup_server.sh

Tento skript automatizuje počáteční nastavení nového uživatele a konfiguraci SSH na serveru s Ubuntu. Skript provádí následující úkoly:

Funkce Skriptu

 1. Aktualizace a Upgrade Systému:
 • Spustí apt-get update a apt-get upgrade pro aktualizaci seznamu balíčků a upgrade stávajících balíčků.
 1. Změna Hesla pro Root:
 • Umožňuje uživateli změnit heslo pro root účet pro zvýšení bezpečnosti.
 1. Vytvoření Nového Uživatele:
 • Přidá nového uživatele do systému s domovským adresářem a skupinou, založenou na jméně, které uživatel zadá.
 1. Instalace a Konfigurace Sudo:
 • Instaluje balíček sudo, pokud ještě není nainstalovaný.
 • Přidá nového uživatele do skupiny sudo, což mu dává práva pro vykonávání příkazů jako superuživatel.
 1. Nastavení SSH Klíče:
 • Požádá uživatele, zda chce nahrát veřejný SSH klíč. Pokud ano, uživatel zadá cestu k veřejnému klíči, který se následně uloží do authorized_keys v domovském adresáři nového uživatele.
 • Nastaví správná oprávnění pro složku .ssh a soubory uvnitř.
 1. Konfigurace SSH Daemonu:
 • Přidá nastavení PubkeyAuthentication yes a AuthorizedKeysFile .ssh/authorized_keys do konfiguračního souboru SSH daemonu (sshd_config) pro povolení autentizace pomocí veřejného klíče.
 1. Restart SSH Služby:
 • Restartuje SSH službu pro aplikaci změn v konfiguraci.

Pro spuštění kontrolního skriptu, stáhněte a přidejte spustitelná práva s následujícími příkazy:

chmod +x setup_server.sh
./setup_server.sh

Druhý skript, checkconfig.sh, provádí kontrolu správných nastavení práv a dalších konfigurací na serveru:

Funkce Kontrolního Skriptu

 1. Kontrola Práv: Zkontroluje, zda mají složky .ssh a soubory uvnitř správně nastavená práva pro zabezpečení SSH připojení.

 2. Kontrola Konfigurace SSH Daemonu: Ověří, zda jsou v konfiguračním souboru SSH daemonu správně nastaveny klíče pro autentizaci.

Použití Kontrolního Skriptu

Pro spuštění kontrolního skriptu, stáhněte a přidejte spustitelná práva s následujícími příkazy:

chmod +x checkconfig.sh
./checkconfig.sh